• syariah_banner02.jpg
  • syariah_banner03.jpg

Borang-Borang Yang Ditetapkan Dalam Undang-Undang

  • PDF
Article Index
Borang-Borang Yang Ditetapkan Dalam Undang-Undang
Borang-Borang Mengikut Jenis Perceraian Yang Ditetapkan Dalam Aturan-Aturan Undang-Undang Keluarga Islam 2002
Borang-Borang Yang Ditetapkan Dalam Perintah Acara Mal
Borang-Borang Yang Ditetapkan Dalam Perintah Pengangkatan Kanak-Kanak Dalam Islam 2001
Borang-Borang Yang Ditetapkan Dalam Aturan-Aturan Mahkamah-Mahkamah Syariah (Peguam Syarie) 2002
Borang-Borang Berkaitan Perkahwinan, Perceraian, Pembatalan Dan Ruju' Orang Islam
All Pages

a)Borang-Borang Yang Ditetapkan Dalam Jadual Kedua (Borang-Borang) Aturan-Aturan Undang-Undang Keluarga Islam, 2002.

 

Bil

Jenis Permohonan Cerai

Bab

Borang Yang Ditetapkan

1.       

Permohonan untuk Perceraian

42(1)

Borang 15

2.       

Permohonan untuk cerai kerana Syiqaq

43(1)

Borang 16

3.       

Permohonan untuk cerai kerana Dharar Syar’ie

44

Borang 17

4.       

Permohonan untuk cerai di bawah Janji (Ta’liq)

45(1)

Borang 18

5.       

Permohonan untuk cerai Fasakh

46(1)

Borang 19

6.       

Permohonan untuk mendaftarkan Perceraian atau Pembatalan

54(3)

Borang 20

7.       

Permohonan Perakuan Anggapan Mati (Mafqud)

53(1)

Borang 23

8.       

Surat Perakuan Anggapan Mati (Mafqud)

53(1)

Borang 24

9.       

Notis di Bawah Bab 87(4)

87(4)

Borang 25

 


 

b) Borang-Borang Yang Ditetapkan Dalam JADUAL KEDUA dari Perintah Acara Mal Mahkamah Syariah 2005

 

Bil

Jenis Tindakan

Bab

Borang Yang Ditetapkan

1.       

Tajuk Am

2 (1) dan 22(3)

Borang MS 1

2.       

Saman

9(a)

Borang MS 2

3.       

Permohonan

14(1)

Borang MS 3

4.       

Permohonan Kebeneran untuk Menuntut/Membela sebagai Orang Miskin

32(2)

Borang MS 4

5.       

Wakalah Perlantikan Peguam Syar’ie

35(2)

Borang MS 5

6.       

Notis Penukaran Peguam Syar’ie

37

Borang MS 6

7.       

Notis Pelepasan Peguan Syar’ie

38

Borang MS 7

8.       

Notis Penarikan Diri Peguam Syar’ie

39

Borang MS 8

9.       

Notis oleh Pihak Menuntut ke atas Harta yang diambil pelaksanaan

56(1)

Borang MS 9

10.   

Notis oleh Bailif ke atas Harta yang diambil dalam pelaksanaan

56(2)

Borang MS 10

11.   

Notis oleh Da’in perlaksanaan ke atas Harta yang diambil dalam pelaksanaan

56(2)

Borang MS 11

12.   

Permohonan Saman Interplider

57(1)

Borang MS 12

13.   

Permohonan untuk Merayu oleh Sesorang yang bertanggungan

57(1)

Borang MS 13

14.   

Saman Interplider

58(2)

Borang MS 14

15.   

Penghakiman Saman Interplider

61(3)

Borang MS 15

16.   

Pembelaan

63(3)

Borang MS 16

17.   

Notis Pemindahan Tindakan Daripada Mahkamah Tinggi Syariah Kepada Mahkamah Rendah Syariah

91(1)

Borang MS 17

18.   

Notis Pemindahan Tindakan daripada Mahkamah Rendah Syariah kepada mahkamah Tinggi Syariah

92

Borang MS 18

19.   

Notis Pemberhentian Tindakan

94(1)

Borang MS 19

20.   

Permintaan Sepina

101(1)

Borang MS 20

21.   

Sepina untuk memberi Keterangan

101(3)

Borang MS 21

22.   

Sepina untuk mengemukakan Dokumen

101(3)

Borang MS 22

23.   

Sepina untuk memberikan keterangan dan mengemukakan Dokumen

101(3)

Borang MS 23

24.   

Afidavit bagi mendapatkan perintah untuk mengemukakan sesorang yang dalam penjara atau lain-lain tempat tahanan

108(1)

Borang MS 24

25.   

Perintah untuk mengemukakan orang yang dalam penjara atau lain-lain tempat tahanan

108(1)

Borang MS 25

26.   

Bentuk Afidavit

116(1)

Borang MS 26

27.   

Borang Jurat

116(2)

Borang MS 27

28.   

Pengenalpastian Eksibit

117(2)

Borang MS 28

29.   

Perintah/Penghakiman

138(3)

Borang MS 29

30.   

Notis Rayuan

142(2)

Borang MS 30

31.   

Notis bahawa salinan diperakui bagi nota keterangan dan alasan penghakiman telah siap

142(6)

Borang MS 31

32.   

Notis Rayuan Balas

143

Borang MS 32

33.   

Perintah Pemilikan Harta Tak Alih/Penghantarserahan Harta Alih

151(2) dan 153(4)

Borang MS 33

34.   

Permohonan untuk Menetatapkan Masa

154(3)

Borang MS 34

35.   

Permohonan untuk Kebenaran Pelaksanaan

157(2)

Borang MS 35

36.   

Perintah Pelaksanaan

158

Borang MS 36

37.   

Perintah bagi pelaksanaan melalui penyitaan dan penjulan (Penahanan Saham dan lain-lain)

163(a)(ii)

Borang MS 37

38.   

Notis Garnisi

158 dan 164(2)(a)

Borang MS 38

39.   

Notis Garnisi (Harta dalam Mahkamah)

164(2)(a)

Borang MS 39

40.   

Notis Bantahan

164(2)(d)

Borang MS 40

41.   

Saman Garnismen

164(2)(d)

Borang MS 41

42.   

Penyata Perintah Pelaksanaan

172(1)

Borang MS 42

43.   

Notis Jualan

177(c)

Borang MS 43

44.   

Permohonan bagi mendapatkan saman Madin Penghakiman

179(2)

Borang MS 44

45.   

Saman Madin Penghakiman

180(1)

Borang MS 45

46.   

Saman Madin Penghakiman terhadap Pegawai Perbadanan

180(1)

Borang MS 46

47.   

Permohonan bagi mendapatkan Notis Penghakiman

182(2)

Borang MS 47

48.   

Notis Penghakiman

183(1)

Borang MS 48

49.   

Perintah Pengkomitan

185

Borang MS 49

50.   

Perakuan Penjelasan Hutang

187(1)

Borang MS 50

51.   

Perintah Pelepasan

187(3)

Borang MS 51

52.   

Permohonan Interlokutori

190(1)

Borang MS 52

53.   

Permohonan bagi Perintah Interim

199(2)

Borang MS 53

54.   

Notis Rayuan kepada Hakim dalam Kamar

211(2)

Borang MS 54

55.   

Perintah Pengkomitan

220(7)

Borang MS 55

 


3.Borang-Borang Yang Ditetapkan dalam Perintah Pengangkatan Kanak-Kanak Dalam Islam 2001

 

 

Bil

Jenis Tindakan

Bab

Borang Yang Ditetapkan

1.       

Permohonan Bagi Pengangkatan Kanak-Kanak Dalam Islam

7(2)

 Borang

 4.    Borang-Borang Yang ditetapkan dalam Aturan-Aturan Mahkamah-Mahkamah Syariah (Peguam Syarie), 2002.

 


Bil

Jenis Tindakan

Bab

Borang Yang Ditetapkan

1.       

Permohonan bagi Penerimaan Masuk Sebagi Peguam Syar’ie

11(1)

 Borang A

2.       

Permohonan Memperbaharui Sijil Amalan Tahunan

29

Borang D

  

Borang-Borang Berkaitan Perkahwinan, Perceraian, Pembatalan Dan Ruju’ Orang Islam
Borang-Borang Yang Ditetapkan Dalam Jadual Kedua (Borang-Borang) Aturan-Aturan Undang-Undang Keluarga Islam, 2002.

Bil

Jenis Tindakan

Bab

Borang Yang Ditetapkan

1.       

Permohonan Kebenaran Berkahwin bagi lelaki

15(1) dan 18(2)

Borang 1

2.       

Permohonan Kebenaran Berkahwin bagi perempuan

15(1) dan 18(2)

Borang 2

3.       

Permohonan Kebenaran Beristeri Lebih

23(1)

Borang 3

4.       

Kebenaran Berkahwin

16

Borang 4

5.       

Kebenaran Berkahwin

18(3)

Borang 5

6.       

Kebenaran Berkahwin

17(2) dan 23(3)

Borang 6

7.       

Izin Mauliah dan Wakalah

8(3) dan 8(4)

Borang 7

8.       

Catatan Perkahwinan

21(1)

Borang 8

9.       

Daftar Perkahinan

27

Borang 9

10.   

Permohonan untuk Mendaftar Perkahwinan

29(1) dan 31(1)

Borang 12

11.   

Permohonan Pendaftaran Ruju’

52(1)

Borang 13

 

 

1.       Borang-Borang Yang ditetapkan dalam Aturan-Aturan Mahkamah-Mahkamah Syariah (Peguam Syarie), 2002.

Last Updated on Thursday, 31 March 2011 23:45
KAUNTER  PEMBAYARAN
Bahagian Kutipan Hasil
Mahkamah Syariah
Bandar Seri Begawan 

Isnin - Khamis
8.00 pagi - 12.00 tgh hari
2.00 ptg  - 3.15 ptg
Sabtu
8.00 pagi - 10.30 pagi
Kaunter Tutup (ptg)

KAUNTER  PERKHIDMATAN
Mahkamah-Mahkamah Syariah,
Negara Brunei Darussalam

Pagi:
8.00 pagi - 12.00 tgh hari

Petang:
1.45 ptg - 4.30 ptg